Politika privatnosti

Politika privatnosti za ExYuRadio Stanice

U ExYuRadio Stanice, dostupnom sa https://exyuradio.rs, jedan od naših glavnih prioriteta je privatnost naših posetilaca. Ovaj dokument o politici privatnosti sadrži vrste podataka koje prikuplja i beleži EkIuRadio Stanice i kako ih koristimo.

Ako imate dodatnih pitanja ili tražite više informacija o našoj Politici privatnosti, ne ustručavajte se da nas kontaktirate.

Ova Politika privatnosti odnosi se samo na naše mrežne aktivnosti i važi za posetioce naše veb stranice s obzirom na informacije koje su delili i / ili prikupljali u EkIuRadio Stanice. Ova politika se ne odnosi na bilo koje informacije prikupljene van mreže ili putem kanala koji nisu ove veb lokacije. Naša Politika privatnosti kreirana je uz pomoć Generatora politike privatnosti i Besplatnog generatora politike privatnosti.

Pristanak

Korišćenjem naše veb stranice pristajete na našu Politiku privatnosti i slažete se sa njenim uslovima. Za naše Uslove i odredbe, posetite Generator uslova i odredbi.

Informacije koje prikupljamo

Lični podaci koje trebate da navedete i razlozi zbog kojih se od vas traži da ih date biće vam jasni u trenutku kada tražimo od vas da date svoje lične podatke.

Ako nas direktno kontaktirate, možda ćemo dobiti dodatne informacije o vama, poput vašeg imena, adrese e-pošte, broja telefona, sadržaja poruke i / ili priloga koje nam možete poslati i bilo koje druge informacije koje odlučite da pružite.

Kada se registrujete za nalog, možda ćemo zatražiti vaše kontakt podatke, uključujući stavke kao što su ime, ime kompanije, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj.

Kako koristimo vaše podatke

Informacije koje prikupljamo koristimo na razne načine, uključujući:

Obezbedite, upravljajte i održavajte našu veb lokaciju
Poboljšajte, personalizujte i proširite našu veb stranicu
Shvatite i analizirajte kako koristite našu veb stranicu
Razvijte nove proizvode, usluge, funkcije i funkcionalnost
Komunicirajte sa vama, bilo direktno ili preko jednog od naših partnera, uključujući korisničku službu, kako biste vam obezbedili ažuriranja i druge informacije u vezi sa veb stranicom, a u marketinške i promotivne svrhe
Šaljem vam e-mailove
Pronađite i sprečite prevaru
Datoteke sa beleškama
EkIuRadio Stanice sledi standardnu proceduru korišćenja datoteka dnevnika. Ove datoteke evidentiraju posetioce kada posete veb lokacije. Sve hosting kompanije rade ovo i deo analitike hosting usluga. Podaci prikupljeni u datotekama dnevnika uključuju adrese internetskog protokola (IP), tip pregledača, dobavljača Internet usluga (ISP), pečat datuma i vremena, stranice s upućivanjem / izlaskom i možda broj klikova. Oni nisu povezani sa bilo kojim informacijama koje mogu lično da vas identifikuju. Svrha informacija je za analizu trendova, administriranje veb lokacije, praćenje kretanja korisnika na veb lokaciji i prikupljanje demografskih podataka.

Kolačići i veb tačkice

Kao i bilo koja druga veb lokacija, EkIuRadio Stanice koristi „kolačiće“. Ovi kolačići se koriste za čuvanje informacija, uključujući želje posetilaca i stranice na veb lokaciji kojima je posetilac pristupio ili ih posetio. Informacije se koriste za optimizaciju korisničkog iskustva prilagođavanjem sadržaja naše veb stranice na osnovu tipa pregledača posetilaca i / ili drugih informacija.

Za opšte informacije o kolačićima, pročitajte „Šta su kolačići“.

Google DoubleClick DART kolačić

Google je nezavisni dobavljač na našoj veb lokaciji. Takođe koristi kolačiće, poznate kao DART kolačići, za prikazivanje oglasa posetiocima naše veb stranice na osnovu njihove posete vvv.vebsite.com i drugim veb lokacijama na Internetu. Međutim, posetioci mogu odbiti da odbiju upotrebu DART kolačića tako što će posetiti Google politiku oglasa i mreže sadržaja na sledećoj URL adresi – https://policies.google.com/technologies/ads

Politike privatnosti oglašavača

Možete pogledati ovu listu da biste pronašli Politiku privatnosti za svakog od reklamnih partnera kompanije EkIuRadio Stanice.

Nezavisni serveri oglasa ili oglasne mreže koriste tehnologije poput kolačića, JavaScript-a ili veb-svetionika koji se koriste u njihovim odgovarajućim oglasima i vezama koje se pojavljuju na ExYuRadio Stanice, a koje se šalju direktno u pregledač korisnika. Oni automatski prime vašu IP adresu kada se to dogodi. Ove tehnologije se koriste za merenje efikasnosti njihovih reklamnih kampanja i / ili za personalizaciju reklamnog sadržaja koji vidite na veb lokacijama koje posećujete.

Imajte na umu da ExYuRadio Stanice nema pristup ovim kolačićima koje koriste nezavisni oglašavači niti ih kontroliše.

Politike privatnosti trećih lica

Politika privatnosti EkIuRadio Stanice se ne odnosi na druge oglašavače ili veb lokacije. Stoga vam savetujemo da detaljnije informacije potražite u odgovarajućim Politikama privatnosti ovih nezavisnih servera za oglase. Može sadržati njihovu praksu i uputstva o tome kako da se onemoguće određene opcije.

Možete da onemogućite kolačiće pomoću pojedinačnih opcija pregledača. Da biste znali detaljnije informacije o upravljanju kolačićima pomoću određenih veb pregledača, one se mogu naći na odgovarajućim veb lokacijama pregledača.

CCPA prava na privatnost (ne prodajte moje lične podatke)

Prema CCPA, između ostalih prava, potrošači u Kaliforniji imaju pravo na:

Zahtevajte da preduzeće koje prikuplja lične podatke potrošača otkrije kategorije i određene delove ličnih podataka koje je preduzeće prikupilo o potrošačima.

Zahtevajte da preduzeće izbriše sve lične podatke o potrošaču koje je preduzeće prikupilo.

Zahtevajte da preduzeće koje prodaje lične podatke potrošača ne prodaje lične podatke potrošača.

Ako podnesete zahtev, imamo mesec dana da vam odgovorimo. Ako želite da ostvarite neko od ovih prava, kontaktirajte nas.

GDPR prava na zaštitu podataka

Želeli bismo da budemo sigurni da ste u potpunosti svesni svih svojih prava na zaštitu podataka. Svaki korisnik ima pravo na sledeće:

Pravo na pristup – Imate pravo da zahtevate kopije svojih ličnih podataka. Za ovu uslugu možemo vam naplatiti malu naknadu.

Pravo na ispravku – Imate pravo da zahtevate da ispravimo sve informacije za koje smatrate da su netačne. Takođe imate pravo da zahtevate da dopunimo podatke za koje smatrate da su nepotpuni.

Pravo na brisanje – Imate pravo da zahtevate da izbrišemo vaše lične podatke, pod određenim uslovima.

Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših ličnih podataka, pod određenim uslovima.

Pravo na prigovor na obradu – Imate pravo da podnesete prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka, pod određenim uslovima.

Pravo na prenosivost podataka – Imate pravo da zahtevate da podatke koje smo prikupili prenesemo u drugu organizaciju ili direktno vama pod određenim uslovima.

Ako podnesete zahtev, imamo mesec dana da vam odgovorimo. Ako želite da ostvarite neko od ovih prava, kontaktirajte nas.

Informacije o deci

Drugi deo našeg prioriteta je dodavanje zaštite deci dok koriste Internet. Podstičemo roditelje i staratelje da posmatraju, učestvuju i / ili nadgledaju i vode njihove mrežne aktivnosti.

ExYuRadio Stanice svesno ne prikuplja nikakve lične podatke koji se mogu identifikovati od dece mlađe od 13 godina. Ako mislite da je vaše dete dalo ovakve informacije na našoj veb stranici, toplo vam preporučujemo da nas odmah kontaktirate i mi ćemo se potruditi da to odmah učinimo uklonite takve podatke iz naše evidencije

Privacy Policy for ExYuRadio Stanice

At ExYuRadio Stanice, accessible from https://exyuradio.rs, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by ExYuRadio Stanice and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in ExYuRadio Stanice. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website. Our Privacy Policy was created with the help of the Privacy Policy Generator and the Free Privacy Policy Generator.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms. For our Terms and Conditions, please visit the Terms & Conditions Generator.

Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

 • Provide, operate, and maintain our webste
 • Improve, personalize, and expand our webste
 • Understand and analyze how you use our webste
 • Develop new products, services, features, and functionality
 • Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the webste, and for marketing and promotional purposes
 • Send you emails
 • Find and prevent fraud

Log Files

ExYuRadio Stanice follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, ExYuRadio Stanice uses 'cookies'. These cookies are used to store information including visitors' preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users' experience by customizing our web page content based on visitors' browser type and/or other information.

For more general information on cookies, please read "What Are Cookies".

Google DoubleClick DART Cookie

Google is one of a third-party vendor on our site. It also uses cookies, known as DART cookies, to serve ads to our site visitors based upon their visit to www.website.com and other sites on the internet. However, visitors may choose to decline the use of DART cookies by visiting the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Advertising Partners Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of ExYuRadio Stanice.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on ExYuRadio Stanice, which are sent directly to users' browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that ExYuRadio Stanice has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

ExYuRadio Stanice's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers' respective websites.

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)

Under the CCPA, among other rights, California consumers have the right to:

Request that a business that collects a consumer's personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.

Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.

Request that a business that sells a consumer's personal data, not sell the consumer's personal data.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Children's Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

ExYuRadio Stanice does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Privacy Policy for ExYuRadio Stanice

At ExYuRadio Stanice, accessible from https://exyuradio.rs, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by ExYuRadio Stanice and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in ExYuRadio Stanice. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website. Our Privacy Policy was created with the help of the Privacy Policy Generator and the Free Privacy Policy Generator.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms. For our Terms and Conditions, please visit the Terms & Conditions Generator.

Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

 • Provide, operate, and maintain our webste
 • Improve, personalize, and expand our webste
 • Understand and analyze how you use our webste
 • Develop new products, services, features, and functionality
 • Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the webste, and for marketing and promotional purposes
 • Send you emails
 • Find and prevent fraud

Log Files

ExYuRadio Stanice follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services‘ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users‘ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, ExYuRadio Stanice uses ‚cookies‘. These cookies are used to store information including visitors‘ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users‘ experience by customizing our web page content based on visitors‘ browser type and/or other information.

For more general information on cookies, please read „What Are Cookies“.

Google DoubleClick DART Cookie

Google is one of a third-party vendor on our site. It also uses cookies, known as DART cookies, to serve ads to our site visitors based upon their visit to www.website.com and other sites on the internet. However, visitors may choose to decline the use of DART cookies by visiting the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Advertising Partners Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of ExYuRadio Stanice.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on ExYuRadio Stanice, which are sent directly to users‘ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that ExYuRadio Stanice has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

ExYuRadio Stanice’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers‘ respective websites.

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)

Under the CCPA, among other rights, California consumers have the right to:

Request that a business that collects a consumer’s personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.

Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.

Request that a business that sells a consumer’s personal data, not sell the consumer’s personal data.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

ExYuRadio Stanice does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

ExYuRadio Stanice is dedicated to the protection of personal data of all visitors to the website www.exyuradio.rs. It is not possible to register users on our site, because we have assessed that there is no need for it. We do not collect or process personal data of site visitors.

ExYuRadio, like all other websites, uses cookies for a better user experience, personalization of content and ads, as well as traffic tracking. A „cookie“ is a small text file that contains data that is stored on your computer or mobile device. ExYuRadio uses the usual „cookies“ necessary for the normal functioning of the site, ExYuRadio does not abuse „cookies“ in any way. Enabling cookies is not strictly necessary for working on the site, but it will provide you with a better experience while staying on the site. More information on how cookies work can be found at www.allaboutcookies.org. You can delete or block cookies, but if you do, some features of this site may not work properly. If you want to remove cookies that are already on your device, press CTRL, SHIFT and DELETE at the same time.

ExYuRadio also uses „third-party cookies“, the Google Adsense ad network, and Google Analytics website traffic monitoring services, with which our website is integrated in some way, for a better user experience and functionality. Using advertising cookies, Google and its partners serve ads to our users based on their visits to our site. If you wish to opt out of the use of cookies for custom advertising by some third-party vendors, you may do so at www.aboutads.info.

ExYuRadio Stanice je posvećen zaštiti ličnih podataka svih posetilaca web sajta www.exyuradio.rs .Na našem sajtu nije omogućeno registrovanje korisnika, jer smo procenili da za istim nema nikakve potrebe. Lične podatke posetilaca sajta ne prikupljamo i ne obrađujemo.

ExYuRadio, kao i svi ostali web sajtovi, koristi „kolačiće“ (cookies) radi boljeg korisničkog iskustva, personalizacije sadržaja i oglasa, kao i praćenje posećenosti. ”Kolačić” je mala tekstualna datoteka koja sadrži podatke koji se pohranjuju na vaš računar ili mobilni uređaj. ExYuRadio koristi uobičajene „kolačiće“ potrebne za normalno funkcionisanje sajta, ExYuRadio ni na koji način ne zloupotrebljava ”kolačiće”. Omogućavanje ”kolačića” nije strogo neophodno za rad na sajtu, ali će vam pružiti bolje iskustvo prilikom boravka na sajtu. Više informacija o tome kako funkcionišu kolačići možete pronaći na www.allaboutcookies.org. Možete da obrišete ili blokirate ”kolačiće”, ali ako to uradite, neke funkcije ove stranice možda neće funkcionisati kako treba. Ukoliko želite ukloniti “kolačiće” koji su već na vašem uređaju, istovremeno pritisnite CTRL, SHIFT i DELETE.

ExYuRadio takođe koristi ”kolačiće treće strane”, oglasne mreže Google Adsense, zatim servisa za praćenje statistike posjećenosti web sajtova Google Analytics, sa kojima je naš web sajt na neki način integrisan, radi boljeg korisničkog iskustva i funkcinalnosti. Pomoću oglašavačkih “kolačića” Google i njegovi partneri poslužuju oglase našim korisnicima na temelju njihovih poseta našoj web-lokaciji. Ukoliko želite da isključite upotrebu “kolačića” za prilagođeno oglašavanje nekih dobavljača trećih strana, to možete uraditi na stranici www.aboutads.info.